Algemene Voorwaarden / Actievoorwaarden Trouwtip.nl

Deelnemingsvoorwaarden
Het opsturen van de Trouwmagazine wordt mogelijk gemaakt door Trouwmedia. Om het Huwelijk magazine gratis te kunnen ontvangen moet u :

 1. de verplichte velden van het inschrijfformulier en uw interesses te selecteren;
 2. akkoord te gaan met de verstrekking van uw e-mailadres en gegevens aan voor de ontvangst van e-mailnieuwsbrieven van Trouwmedia.nl
 3. akkoord te gaan met de deelnemersvoorwaarden en privacy statement.

Na het aanvragen van het Huwelijk magazine wordt u gevraagd of u informatie over bepaalde producten of diensten wilt ontvangen en of u wilt profiteren van bepaalde aanbiedingen en kortingen. Indien u daarmee akkoord gaat worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de database aan Trouwmedia, zodat deze aanbieder hierover contact met u kan opnemen.
De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. In het privacy statement kunt u nalezen op welke wijze Trouwmedia uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.
In aanvulling op voorgaande, geef ik toestemming aan Trouwtip om per e-mail hun nieuwsbrieven toe te sturen. Trouwmedia mag mijn e-mail adres voor dit doel gebruiken en zij mag bovendien de door mij ingevulde NAWTE gegevens gebruiken welke uitsluitend worden bedoeld voor het versturen van de nieuwsbrief.

Algemeen

 1. Deze deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op de Campagne (hierna: "Actie") aangeboden op de website Trouwtip.nl hierna: "Website"). De deelnemingsvoorwaarden zijn opgesteld met in achtneming van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 2. De Campagne heeft als doel het, bij wijze van promotie, geven van gelegenheid om mee te dingen naar een aantal prijzen waarbij de aanwijzing van de winnaar geschiedt door enige kans bepaling. Tevens te kunnen profiteren van relevante aanbiedingen en acties die selectief worden bepaald aan de hand van de aangegeven interesses door bezoeker.
 3. Deelname aan de Campagne is mogelijk gedurende de Campagneperiode, welke loopt van 01-01-2015 en uiterlijk tot en met 31-12-2016
 4. Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om naar eigen inzicht de Campagne te beëindigen, verlengen of wijzigen. Bijvoorbeeld indien naar redelijkheid en billijkheid niet langer de uitvoering van de Campagne in de huidige vorm gevergd kan worden.

Deelname

 1. Door deelname aan de Campagne ga je akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van de bepalingen uit deze Deelnemingsvoorwaarden.
 2. Deelname aan de Campagne is op vrijwillige basis en gratis (met uitzondering van het gebruik van communicatiekosten). Elke deelnemer mag slechts eenmaal meedoen aan de Campagne.
 3. Deelname aan de Campagne is mogelijk gedurende de Campagneperiode, welke loopt van 01-01-2015 en uiterlijk tot en met 31-12-2016
 4. Deelname aan de Campagne is uitsluitend mogelijk indien deelnemer ouder dan 18 jaar is en in bezit is van een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
 5. Medewerkers van Organisator alsmede een ieder ander die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij (de ontwikkeling van) de Campagne, zijn uitgesloten van deelname aan de Campagne.
 6. Deelname is alleen mogelijk indien deelnemer:
  1. de Campagne en de verplichte velden van het inschrijfformulier juist en volledig invult;
  2. akkoord gaat met de verstrekking van zijn e-mailadresgegevens aan de overeengekomen adverteerders voor de ontvangst van e-mailnieuwsbrieven van deze adverteerders.
  3. de bepalingen uit deze deelnemingsvoorwaarden nakomt
 7. Organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer te weigeren of te diskwalificeren wanneer deze niet voldoet aan de bepalingen uit deze deelnemingsvoorwaarden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze de relevante wet- of regelgeving heeft overtreden.

Speelwijze

 1. Aan elke deelnemer wordt een uniek deelnemersnummer toegekend en vastgelegd in het betreffende deelnemersbestand door organisator. De winnaar zal worden getrokken uit dit deelnemersbestand.

Prijzen

 1. De prijzen worden door Organisator geselecteerd en staan vermeld op de Website. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen. Gewonnen prijzen worden alleen naar adressen in Nederland verzonden.
 2. Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen of de geldwaarde van de prijs uit te betalen.
 3. De winnaar wordt binnen drie (3) maanden na afloop van de Actie in één keer getrokken uit alle deelnemers door trekking uit de database met deelnemers. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. Organisator zorgt voor aangifte en afdracht van de eventueel verschuldigde kansspelbelasting over door de prijswinnaar gewonnen prijs.

Publicatie en persoonsgegevens

 1. Door deelname aan de Campagne verlenen de prijswinnaars toestemming aan Organisator om hun namen, alsmede mogelijke foto's van de prijsuitreiking, voor promotionele doeleinden met betrekking tot de Campagne te gebruiken en onder meer via de Website en de nieuwsbrief van de Organisator bekend te maken.
 2. De door de deelnemers verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in een bestand van Organisator. De (persoons)gegevens worden door Organisator gebruikt voor (i) de uitvoering van de Campagne waaronder de trekking van de prijs, (ii) het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen, tenzij daartegen door de deelnemer bezwaar is gemaakt, (iii) het, met toestemming van deelnemer verstrekken van de (persoons) gegevens aan de door deelnemer gekozen adverteerders. (iv) de gegevens worden gebruikt en beschikbaar gesteld ten behoeve van commerciële doeleinden. Dit houdt in dat u voorzien kan worden van aanbiedingen en dergelijke
 3. Organisator draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de relevant wet- en regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. Deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van de in Bijlage 1 opgenomen Privacy Statement van organisator en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.
 5. Indien Deelnemer wilt weten welke persoonsgegevens Organisator heeft verwerkt kan hij schriftelijk of langs elektronische weg contact met Organisator opnemen. Hij kan Organisator eveneens verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Wanneer deelnemer geen (e)mailings meer van Organisator wenst te ontvangen, kan hij dit eveneens langs schriftelijke of elektronische weg aan Organisator meedelen.

Aansprakelijkheid

 1. Organisator, adverteerders en andere door Organisator ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan als gevolg van het deelnemen aan de Campagne, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt begrepen schade als gevolg van:
  • de verloren gegane uitkomsten van de Campagne;
  • de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer;
  • storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens;
  • gebreken in de te verstrekken prijzen;
  • enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen;
 2. Trouwmedia is niet verantwoordelijk voor uitingen van derden welke gebruik maken van door Trouwmedia verstrekte gegevens

Slotbepalingen

 1. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 2. Trouwmedia behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deelnemingsvoorwaarden en/of het privacy statement aan te brengen. U kunt de actuele deelnemingsvoorwaarden en het actuele privacy statement te allen tijde bij deelname raadplegen. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de actuele voorwaarden
 3. Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvragen, acties of deze actie voorwaarden kunnen schriftelijk of elektronisch gesteld worden
 4. Reacties, klachten of vragen naar aanleiding van de uitvoering van deze Campagne kunnen worden ingezonden naar het e-mail adres: mail@TROUWMEDIA.NL